Funktionsbeskrivelse, AKT-vejleder på Vestre Skole, Viborg.

 

 

AKT-vejlederfunktionen er en fuldtidsstilling. Med fokus på den forebyggende og vejledende indsats indeholder funktionen bl.a. følgende:

 • Sorggruppe for elever, som har mistet deres mor eller far

  Formålet er at dele elevernes oplevelser, sorg, desperation, frustration og usikkerhed omkring fremtiden med andre. Dette betyder alt for et barn i sorg. At blive lyttet til, spurgt ind til og forstået kan være løsningen på en meget ellers uholdbar situation.

  AKT-vejlederen fungerer som gruppeleder og guider eleverne i at sætte ord på deres oplevelser og følelser.

  Efter henvendelse til klasselærerne, dette kan gøres af både forældre og elever, vil AKT-vejlederen tage en samtale med eleven og de voksne i hjemmet, og derefter vil klasselærerne aftale med AKT-vejlederen, om eleven kan deltage i gruppen.

   

 • Samtalegruppe for elever, hvis forældre er skilt

  Skilsmisse er, uanset hvor godt forældrene forbereder samt hjælper deres børn, hårdt og belastende for barnet. Det kan være uoverskueligt at skulle gå rundt med tanker og angst for, hvad der skal se. Det er essentielt, at når barnet er sammen med andre børn i samme situation, så letter det at vide, at man ikke er alene med sine tanker og følelser.

  AKT-vejlederen vil tage en samtale med eleven og forældrene og herefter være i tæt kontakt med klasselærere og forældre omkring deltagelse i gruppen.

   

 • Samtaler med enkelte elever

  Livet for det enkelte barn kan være hårdt. Det kan være svært at starte i skole, man kan blive drillet, og det kan være hårdt at blive teenager. Klasselæreren er selvfølgelig opmærksom på eleverne og deres trivsel, og skulle det vise sig, at der er behov for en samtale i fortrolighed med AKT-vejlederen, tilbydes dette.

  Her spiller det en meget stor rolle, at klasselærerne samt den pædagogiske leder er med til at formidle kontakten mellem eleverne og AKT-vejlederen.

  I de situationer hvor AKT-vejlederen har enkelte elev sager, kan der tilbydes forældresparring. Det kan være hårdt at være forældre til et barn i mistrivsel, og her kan AKT-vejleder være en sparringspartner.

   

 • Observationer i klasserne

  I forbindelse med henvendelser fra lærerne ang.  elevers adfærd, kan AKT-vejlederen tilbyde klassebesøg og observationer. Dette foregår i et tæt samarbejde med klassens lærere og på baggrund af observationer og viden om klassen, og der foretages derefter opfølgende møder.

   

 • Trivselsprojekter til grupper af elever

  Disse trivselsprojekter er af meget forskellig karakter. Projekterne bliver sammensat alt efter hvilke problematikker det drejer sig om. Det kan være alt fra drillerier, sociale spilleregler, ensomhed og mistrivsel.

  Der kan også ud fra en vurdering og anbefalinger fra klasselæreren og de andre implicerede lærere oprettes små hold med elever, der har brug for en særlig indsats. Varigheden af og hvem der deltager på disse hold aftales mellem lærerne og AKT-vejlederen.

  Så både projekterne og holdene kommer op og stå i et meget tæt samarbejde mellem klassernes lærere og AKT-vejlederen.

   

 • Akut hjælp/indsats

  Skoledagen kan være svær for mange elever og indimellem opstår der derfor akutte situationer. Her træder AKT-funktionen også i kraft med deltagelse til hjælp med konfliktløsning.

   

 • Sparring med og supervision af kollegaer samt ledelsen  

  Trivsel er vigtig for eleverne, men så sandelig også i en personalegruppe. I forhold til personalegruppen er AKT-vejlederens funktion at være den, der lytter og guider, og her skal der være en stor grad af fortrolighed. Det er her vigtigt ikke at være konfliktsky og ikke at være bange for konfrontationer. I hverdagen sparrer AKT-vejlederen også med ledelsen omkring enkelte elever.

   

 • Deltagelse i brobygningsmøder mellem daginstitutionerne og skolen

  Vestre Skole afholder brobygningsmøder med de afgivende daginstitutioner. AKT-vejlederen deltager her sammen med børnehaveklasselederne. Dette er for at sikre den bedste overgang for børnene.

   

 • Deltagelse i niveaumøder

  Vi arbejder ud fra Den Tværfaglige Model. I denne model ligger der flere niveauer for afholdelse af møder med implicerede parter. AKT-vejlederen deltager når, der er et behov.

   

 • Deltagelse i PLC møder

  AKT-vejlederen er en del af PLC teamet og deltager i PLC møderne.

   

 • Deltagelse i AKT-Netværksmøder i kommunen.

  Viborg Kommune afholder netværksmøde for AKT-medarbejderne i kommunen. Her deltager AKT-vejlederen også med det mål af få kollegial sparring samt erfaringsudveksling i forhold til hvad der rører på sig. Endvidere afholder og deltager AKT-vejlederen i lokale AKT-netværksmøder under område vest. Her arbejdes der med læringsmål, handleplaner og cases. 

   

 • Ugentlige og månedlige sparrings møder.

  Hver uge afholder AKT vejleder og Den pædagogiske leder møder. På disse diskuteres elev sager og igangværende/nye projekter. En gang om måneden afholder AKT vejleder, den pædagogiske leder og skolens PPL psykolog, sparrings møder. Her videndeles der, følges op på handleplaner som er aftalt på niveau møder.

   

 • Deltagelse i afdelingsmøder

  AKT vejlederen deltager i de 3 afdelingsmøder. Her tages enkelte elever og projekter op.

   

 • AKT-vejlederen har et samarbejde med SSP konsulent, offentlige tilbud og personale fra byens fritidstilbud

  Dette indebærer besøg i de forskellige klubtilbud, deltagelse ved Åbent Hus arrangementer og møder i Familie og Unge tilbud.

   

Skoledagen kan være svær for mange elever, og indimellem opstår der derfor akutte situationer. Her træder AKT-funktionen også i kraft med deltagelse til hjælp med konfliktløsning.

AKT-vejlederen har eget kontor med plads til både grupper af børn og til samtaler. Onsdage deles kontoret med skolens psykolog. Dette danner grundlaget for et tæt samarbejde.