Tillæg til folderen ”Mål- og indholdsbeskrivelse for folkeskolens skolefritidsordninger”

 

Basisoplysninger

SFO’en ved Vestre Skole

Alders-/klassetrin: 0-3 klasse.

Normering: 156 børn

 

Udmøntningen af emnerne i børnepolitikken: Lys I Øjnene.

- Børn og unges udvikling og læring

- Sundhedsfremme og tidlig indsats

- Sammenhæng og udsyn

 

 • Vi arbejder ud fra den sociale kontekst.

 • Vi har meget fokus på børns trivsel, vi møder det enkelte barn, hvor det er på en anerkendende måde.

 • Vi har fokus på sunde fællesskaber ud fra sociale, kulturelle og etniske sammenhænge. Vi giver børnene rum til at udvikle deres sociale kompetencer på en selvstændig måde.

 • Vi benytter TOPI som et naturligt redskab i den tidlige opsporing og tilstræber at følge det til dørs via pædagogiske handlinger.

 • Vi har stor fokus på forældresamarbejde bla. SFO-forældreråd samt tæt daglig dialog og refleksion med forældrene.

 • Vi samarbejder med det lokale erhvervs- og foreningsliv, så vidt det er muligt. (Åben Skole)

 

Mål for:

- Samspillet mellem skolefritidsordningens pædagogiske aktiviteter og skolens undervisning

 

 • Koordinatoren for SFO’en deltager i afdelingsmøder hvor vi koordinere sammen med lærerne når der f.eks. er emneuger, fastelavn og Fritterfestival.

 

- samarbejde mellem skole og hjem

 

 • Målet er en løbende kontakt til forældrene, igennem daglige samtaler, i det omfang det er nødvendigt. Forældre samarbejdet bygger på tillid, hvor vi vender bekymringer og udfordringer, så vi i fællesskab kan lave aftaler/finde løsninger. Vi forventer, at forældrene har tillid til, at vi involverer dem, hvor vi ser behov, men at vi også kan vurdere, at forældreinvolvering er unødvendig/overflødig

 

 

Overordnet ramme:

- for de pædagogiske aktiviteter

- for forældresamarbejdet i skolefritidsordningen

 

- Vores ramme er:

 • Vi planlægger årstidsbestemte aktiviteter ved f.eks. jul, påske, halloween.

 • Vi arbejder med pædagogiske aktiviteter, som understøtter børnenes selvstændighed.

 • Vi tager udgangspunkt i børnenes egne ønsker.

 • Vi har et forældreråd i SFO’en, der hjælper med salg af mad til diverse arrangementer. De står for vores kage-/sensommerfest, en af os pædagoger deltager i forældrerådsmøderne.

 • Vi har tæt forældrekontakt, da de fleste af børnene bliver hentet eller bragt til og fra SFO, dette understøtter samarbejdet.

 

 

I hvilket omfang og på hvilken måde tilbydes:

- lektiestøtte, lektiehjælp og faglig fordybelse i undervisningstiden

- målrettet indsats i forhold til støtte eller udfordringer til børn med særlige behov, forudsætninger m.v.

- inddragelse af krop, bevægelse og sundhed i hverdagen i samarbejde med idrætsforeninger eller lign

 

 • Vi tilbyder:

   

  • Indeværende skoleår har det været pædagogerne, der har stået for de fleste timer i lektiecafe.

  • Indeværende skoleår har det været pædagogerne, der har stået for de fleste timer i understøttende undervisning.

  • Pædagogerne har gennemsnitligt ca. haft 3 lektioner støtte hver.

  • Vi bruger vores udendørsarealer hver dag.

  • Vi bruger vores gymnastiksale.

  • Vi laver udendørs turneringer som f.eks. fodbold og rundbold.

 

 

Overvejelser om balancen mellem:

- voksenorganiserede og børnenes selvvalgte aktiviteter med henblik på at sikre børnenes medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i skolefritidsordningen.

 

Vi har gjort følgende overvejelser:

 

 

 • Vi laver evalueringer efter nye tiltag for at høre børnenes meninger, om det har været godt, eller om der er noget, der kan gøres bedre til næste gang.

 • Vi bestemmer, at børnene skal være ude minimum 30 min efter skole.

 • I de kreative aktiviteter bliver børnene spurgt om, hvad de kunne tænke sig at lave.

Sikring af sammenhænge mellem:

- overgangen fra dagtilbud til skolefritidsordningen

 

Vi har følgende procedure:

 

 • I samarbejde med lærerne afholdes der TOPI samtaler med forældre og kontaktpædagogen fra børnehaven.

 • Børn og forældre inviteres til åbent hus før skolestart, hvor SFO’en også er åben.

 

Selvvalgte indsatser:

- natur og kultur

- fællesskaber og venskaber

 

I vores SFO har vi følgende tiltag:

 

 • Vi benytter hovedbiblioteket i det omfang vi kan.

 • Naturen bruger vi i forhold til temauger, hvor vi blandt andet er på gå ture og laver bål

 • Dagligt benytter vi vores udearealer til både spontane og planlagte aktiviteter.

 

 • Vi afholder hvert år Fritterfestival sammen med andre SFO’er, og hvert år har vi et stort Talentshow.

 • Vores aktiviteter kan være på tværs af klasserne f.eks. ved rundboldturnering, hvor vi blander holdene på tværs af årgangene.

 

 

Denne udgave af mål- og indholdsbeskrivelsen er udarbejdet af personalet ved Vestre skoles SFO