PLC på Vestre Skole

Det pædagogiske læringscenter PLC skal på baggrund af Fælles Mål understøtte det undervisende personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter.

På Vestre Skole består PLC-teamet af to læsevejledere, en matematikvejleder, to bibliotekarer, en AKT-lærer, en IT-vejleder samt en DSA-koordinator. PLC-teamets opgave er at give vejledning og sparring til skolens personale, så alle børn udfordres og bliver så dygtige, som de kan. Folkeskolereformen sætter fokus på samarbejde og fælles planlægning. Derfor skal PLC understøtte, udvikle og udfordre det undervisende personale.

Dette gøres bl.a. gennem kollegial vejledning, viden om aktuelle indsatsområder, ved at opsamle og arkivere gode forløb, koordinere og videreformidle ny viden og inspiration, målrette indkøb, være med til at udpege og kvalificere indsatsområder i samspil med ledelsen, følge med i den pædagogiske udvikling og debat både på skolen og udenfor, inspirere til nye former for praksis, deltage i evaluering af forskellige former for praksis f.eks. via fagudvalgs- eller årgangsmøder samt i netværk og erfaringsudveksling skolerne imellem med henblik på videreformidling.

PLC teamet har et vejlederkontor tæt ved biblioteket, hvor de kan afholde møder, forberede sig eller afvikle samtaler eller test med udvalgte elever.

Skolebiblioteket

 • Undervisningsmidler stilles til rådighed

 • Bøger til elevernes frilæsning

 • Vejledning af elever ang. frilæsning

 • Hjælp i forbindelse med projekt – og emnearbejde

 • Mulighed for stillelæsning

 • Der kan ønskes fast udlånstid for klasser

 • Vejledning i informationssøgning efter behov

Skolens læsevejledere

 • Samarbejder med skolens lærere om læseundervisningen og om forebyggelsen af, at elever kommer i risiko for læsevanskeligheder.

 • Den vigtige foregribende indsats mod læsevanskeligheder prioriteres meget højt.

 • I børnehaveklassen arbejder kommende dansklærer og børnehaveklasseleder sammen om sprogstimulerende aktiviteter og omkring undervisningen i tidlig skrivning og læsning, dette i samarbejde med læsevejleder.

 • De øvrige afdelinger samarbejder læsevejlederen med lærerne om periodevise indsatser.

 • Skolen foretager systematisk og løbende evaluering af den enkelte elevs læseudvikling og sikrer dermed, at elever i risiko for udvikling af læsevanskeligheder tidligt identificeres, og fornøden indgribende indsats kan iværksættes.

 • Har adgang til kompenserende IT-værktøjer i alle skolens fag, hvilket er et fast tilbud til elever med læsevanskeligheder.

 • Det er meget vigtigt for resultatet, at forældrene inddrages og aktivt tager del i den ekstraordinære indsats.

 • Læsevejlederne deltager i årlige læsekonferencer, som afholdes på baggrund af Nationale test og andre fastlagte evalueringsmaterialer.

Skolens matematikvejleder

 • Koordinerer skolens forebyggende og foregribende indsats inden for matematik med fokus på de yngste klassetrin.

 • Tester efter indstilling fra matematiklærer enkeltelever og anbefaler handleområder i forhold til den almindelige undervisning og evt. supplerende undervisning.

 • Etablerer små kurser – tidlig indsats i matematik – for grupper af elever, der har brug for et ekstra skub

 • Deltager sammen med læsevejleder i alle klassekonferencer i indskolingen

 • Tager initiativ til afholdelse af matematikkonferencer på mellemtrinnets årgange med fokus på af evalueringsresultater.

 • Sørger for indkøb af evalueringsmaterialer

 • Holder sig gennem kurser, faglitteratur, konferencer og netværk orienteret om ny viden inden for matematikundervisningen og formidler denne på skolen.

 • Deltager i skolens matematik-fagteam

 • Deltager i det kommunale matematikvejledernetværk og i arbejdsgruppe med fokus på matematikvanskeligheder i begynderundervisningen tilknyttet dette.

 

Skolens AKT-lærer har fokus på de særligt udsatte elever på Vestre Skole. Dette sker i et samarbejde med den pædagogiske leder. Se funktionsbeskrivelse for AKT.

 • Afdækker problemstillinger.

 • Forsøger gennem samtale med enkelte elever at skabe refleksioner til mestringsstrategier hos de enkelte elever, så der kan opnås bedre trivsel hos eleverne.

 • Har opgaver af forskelligartet karakter, men de består hovedsageligt af enkelte elever, der har forskellige udfordringer: angst, lavt selvværd, vrede, børn der er i klemme i skilsmisse, børn der har brug for rammer og strukturer.

 • Afholder ugentlige samtaler med sårbare elever.

 • Arbejder med observationsforløb på klassebasis, hvor observationer formidles, og fælles refleksion og kollegial sparring med klasseteamet er i fokus.

 • Deltager desuden i den tværfaglige model, hvor sparring til team og feedforward til vejlederen er vigtige i forhold til en inkluderende AKT indsats.

Skolens DSA-koordinator kan bl.a. vejlede i:

 • Booking af den rette tolk til møder

 • Brug af apps (læse, lytte og forstå)

 • Intro i brug af inspirations mappen (porteføljemappen)

 • Bestilling af sprogvurderinger

 • Manualer til forældreintra på engelsk, arabisk mfl.

 • Differentieret fagmateriale

 • Sprogtilegnelse

 • Internsprogsanalyse

Skolens IT vejleder:

 • Hjælpe med at opsætte og installation af programmer på skolens PC’ere eller iPad’s.
 • Hjælpe med at opsætte og installation af programmer på elevernes PC’ere eller iPad’s.
 • Varetage informationen og ønsker imellem skolens brugere og kommunens IT-afdeling.
 • Oplyse og vejlede vedrørende nye IT-strømninger.
 • Sørge for, at alle devices er klar til folkeskolens afgangsprøve.